INXPECT

LBK System

LBK System

The first certified volumetric radar safety system. Thanks to its unique features, it transforms the state of the art of industrial automation, increasing safety without compromising productivity.

ระบบ LBK

ระบบความปลอดภัยเรดาร์เชิงปริมาตรได้รับการรับรองครั้งแรก ด้วยคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ เปลี่ยนสถานะของระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม เพิ่มความปลอดภัยโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพการผลิต

World’s first SIL2/Pld radar system.

For the protection of operators in industrial safety applications.

ระบบเรดาร์ SIL2 / Pld แห่งแรกของโลก

สำหรับการป้องกันของผู้ประกอบการในการใช้งานด้านความปลอดภัยอุตสาหกรรม

Safe RESTART function.

The LBK System can detect the presence of operators in the dangerous area, preventing accidental restarts of the machinery.

ฟังก์ชัน รีสตาร์ท ที่ปลอดภัย

ระบบ LBK สามารถตรวจจับว่ามีผู้ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่อันตราย ป้องกันการรีสตาร์ทโดยไม่ตั้งใจของเครื่องจักร

It works where optical sensors stop.

The LBK System has extreme robustness to environmental disturbances such as smoke, dust, shavings, splashes or machining waste.

ทำงานเมื่อเซ็นเซอร์แสงหยุด

ระบบ LBK มีความทนทานต่อการรบกวนสิ่งแวดล้อม เช่น ควัน ฝุ่น  ขี้ไสไม้กระเด็นหรือของเสียจากการตัดเฉือน

High safety without compromising productivity

Optical devices often fail due to dust, smoke, water or waste generated by the production process. The Inxpect team, highly specialized in radar technology, has developed a sophisticated 24 GHz radar algorithm that filters out those disturbances, reducing false alarms and increasing productivity.

อุปกรณ์แสงมักจะล้มเหลวเนื่องจาก ฝุ่น ควัน น้ำ หรือของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ทีมงาน Inxpect ผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเรดาร์ได้พัฒนาอัลกอริธึมเรดาร์ 24 GHz ที่ซับซ้อนซึ่งกรองสัญญาณรบกวนเหล่านั้นออก ลดการเตือนที่ผิดพลาดและเพิ่มผลผลิต

Easy setup

The LBK System is composed of the LBK-C22 control unit and up to six LBK-S01 sensors. The maximum depth of the monitored area is 4m (13ft).

ระบบ LBK ประกอบด้วยชุดควบคุม LBK-C22 และเซ็นเซอร์ LBK-S01 สูงสุดหกตัว ความลึกสูงสุดของพื้นที่ที่ถูกตรวจสอบคือ 4m (13ft)

Configuring the system is quick and easy, thanks to the user friendly Inxpect Safety Application. Guided validation procedures and the simple generation of the configuration report complete the installation.

การกำหนดค่าระบบทำได้ง่ายและรวดเร็วด้วยแอปพลิเคชั่น Inxpect Safety ที่ใช้งานง่าย ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องที่แนะนำและการสร้างรายงานการกำหนดค่าอย่างง่ายทำให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

A perfect alignment between sensors is not required.

ไม่จำเป็นต้องมีการจัดตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบระหว่างเซ็นเซอร์

The provided Inxpect Safety Application allows multiple configuration modes: automatic for regular-shaped areas, manual for the monitoring of more complex areas.

แอปพลิเคชั่น Inxpect Safety ที่จัดไว้ อนุญาตให้มีโหมดการตั้งค่าได้หลายแบบ : automatic สำหรับพื้นที่ที่มีรูปร่างปกติ คู่มือสำหรับการตรวจสอบพื้นที่ที่ซับซ้อนมากขึ้น

Programmable Muting function: the configuration of sensor groups that can be temporarily muted allows operators to safely access parts of the dangerous area, according to production needs.

ฟังก์ชั่นปิดเสียงโปรแกรม : การกำหนดค่าของกลุ่มเซ็นเซอร์ที่สามารถปิดเสียงชั่วคราวช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ของพื้นที่อันตรายได้อย่างปลอดภัยตามความต้องการในการผลิต

Sensing field

Each LBK-S01 sensor in the LBK System can be field-programmed, independently from the others, to cover either a Wide or a Narrow sensing field. The actual covered area of each sensor depends on installation height and tilt.

เซ็นเซอร์ LBK-S01 แต่ละตัวในระบบ LBK สามารถตั้งขอบเขตการตรวจจับเป็นอิสระจากส่วนอื่น ๆ เพื่อครอบคลุมทั้งเขตข้อมูล Wide หรือเขตตรวจจับแคบ พื้นที่ครอบคลุมจริงของเซ็นเซอร์แต่ละตัวขึ้นอยู่กับความสูงและความเอียงของการติดตั้ง

LBK-S01

The smart radar sensor

The LBK-S01 sensor is a smart FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave) radar device based on proprietary Inxpect detection algorithms. The sensor sends 24 GHz radio waves and recovers motion information, analyzing the returned signals reflected by both static and moving objects in the operative range.

The sensors perform the following primary functions:

• Motion and scenario analysis.

• Communication via CAN bus to the controller of the motion detection signal.

• Fault reporting and communication of diagnostic information via CAN bus to the controller.

เซ็นเซอร์ LBK-S01 เป็นอุปกรณ์เรดาร์ FMCW อัจฉริยะ (คลื่นที่ปรับคลื่นอย่างต่อเนื่อง) มีความสามารถในการใช้อัลกอริธึมการตรวจจับ Inxpect เซ็นเซอร์ส่งคลื่นวิทยุ 24 GHz และกู้คืนข้อมูลการเคลื่อนไหววิเคราะห์สัญญาณที่ส่งคืนซึ่งสะท้อนจากวัตถุที่เคลื่อนที่และเคลื่อนไหวในช่วงการผ่าตัด

เซ็นเซอร์ทำหน้าที่หลักดังต่อไปนี้:

•การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและสถานการณ์

•การสื่อสารผ่าน CAN บัสไปยังตัวควบคุมของสัญญาณตรวจจับการเคลื่อนไหว

•การรายงานข้อผิดพลาดและการสื่อสารข้อมูลการวินิจฉัยผ่านทาง CAN บัสไปยังตัวควบคุม

LBK-C22

The control unit

The Inxpect LBK-C22 is the system control unit. It can connect up to six LBK-S01 smart sensors. Intervention of any single sensor results in the deactivation of the controller’s safety output. The LBK-C22 control unit can be configured with the Inxpect Safety PC application through USB cable connection, which allows the configuration of sensitivity levels, safety functions, size of warning and dangerous areas, and the functionality of the controller’s I/O ports.

Inxpect LBK-C22 เป็นชุดควบคุมระบบ สามารถเชื่อมต่อเซ็นเซอร์อัจฉริยะ LBK-S01 ได้สูงสุดหกตัว การที่เซ็นเซอร์ตัวหนึ่งถูกรบกวนจะส่งผลให้เกิดการปิดใช้งาน safety output ของคอนโทรลเลอร์ ชุดควบคุม LBK-C22 สามารถกำหนดค่าด้วยแอปพลิเคชั่น Inxpect Safety PC ผ่านการเชื่อมต่อสาย USB ซึ่งช่วยให้การกำหนดค่าระดับความไว ฟังก์ชั่นความปลอดภัย ขนาดของการเตือนและพื้นที่อันตราย และการทำงานของพอร์ต I/O ของคอนโทรลเลอร์

Digital inputs

The controller has three dual-channel digital inputs and common reference potential for: 

• muting (high logic level (1) = muting enabled)

• machinery emergency button (low logic level (0) = stopping enabled)

• machinery restart button enabled (high logic level (1) = restart enabled)

The digital inputs can be configured through the Inxpect Safety application software.

อินพุตดิจิตอล

คอนโทรลเลอร์มีอินพุตดิจิตอลสองช่องสัญญาณและเป็นข้อมูลทั่วไปในการอ้างอิงสำหรับ:

•การปิดเสียง (ระดับตรรกะสูง (1) = เปิดใช้งานการปิดเสียง)

•ปุ่มฉุกเฉินเครื่องจักร (ระดับตรรกะต่ำ (0) = เปิดใช้งานการหยุด)

•เปิดใช้งานปุ่มรีสตาร์ทเครื่องจักร (ระดับตรรกะสูง (1) = เปิดใช้งานรีสตาร์ท)

อินพุตดิจิตอลสามารถกำหนดค่าผ่านแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ Inxpect Safety

Auxiliary outputs

The controller has two auxiliary relay outputs, which can be configured to signal: pre-alarm, fault, muting status.

เอาต์พุตเสริม

คอนโทรลเลอร์มีเอาต์พุตรีเลย์เสริมสองตัวซึ่งสามารถกำหนดค่าให้สัญญาณได้ : สัญญาณเตือนล่วงหน้า ความผิดปกติ สถานะการปิดเสียง

Safety outputs

The controller has one dual-channel, force-guided safety relay output for alarms and direct or indirect safety of the machinery.

เอาท์พุทความปลอดภัย

คอนโทรลเลอร์มีเอาท์พุทรีเลย์ความปลอดภัยแบบ one dual-channel, force-guided safety relay output เพื่อเตือนภัยและความปลอดภัยทั้งทางตรงและทางอ้อมของเครื่องจักร