Huai Sam Nak Mai Teng Reservoir Project. (Ratchaburi)

รายละเอียดโครงการ

     อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง ครอบคลุมพื้นที่ อ.จอมบึง และ อ.บ้านคา อยู่ติดถนนหลวง สาย 3208 เส้นทางสู่ อ.สวนผึ้ง  ห่างจากตัวอำเภอเมืองราชบุรี 20 กม. เมื่อปี พ.ศ.2538 กรมชลประทานได้ดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำสำนักห้วยไม้เต็งขึ้นในลำห้วยน้ำ สำนักห้วยไม้เต็ง เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตรและระบบประปาของ อ.จอมบึง และ อ.เมือง จ.ราชบุรี แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2544 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 199 ตารางกิโลเมตร ในเขต อ.สวนผึ้ง กิ่ง อ.บ้านคา และ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี สามารถรับได้ 36 ล้านลูกบาศก์เมตร

     กรมชลประทาน โดยหน่วยงาน….. มีแผนงานการก่อสร้างฝายกั้นน้ำแบบเปิด-ปิดได้ จำนวน____บาน และอาคารควบคุมโครงการ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เริ่มต้นก่อสร้างในวันที่____เดือน____ปี____ ถึงวันที่____เดือน____ ปี____ รวมระยะเวลาในการก่อสร้าง ____ เดือน โดยมีกรอบงบประมาณ____บาท

     โดยตัวฝายมีรูปแบบเป็นประตูระบายน้ำผสมผสานกับตัวฝายแข็ง________________________

ผลการดำเนินงาน

  เว็บไซต์ควบคุม (สำหรับกรมชลประทาน) *อยู่ในระหว่างการปรับปรุง